Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ja poikkeamisluvat

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii elinvoimalautakunta ja viranhaltijatehtäviä hoitaa rakennustarkastaja. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa ja sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakennettu ympäristö on turvallinen, terveellinen, kestävä ja viihtyisä. Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen myötävaikuttaa siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit.

Rakennusvalvonta vastaa rakentamisen neuvonnasta, ohjauksesta, lupien käsittelystä ja rakentamiseen kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta.

Sellaiset rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelyä, on kuitenkin toteutettava säädösten ja määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista sekä rantaviivasta. Rakenteiden ja laitteiden on myös sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapureille kohtuutonta haittaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat:

 • Rakennuslupa MRL 125 §
 • Toimenpidelupa MRL 126 §
 • Toimenpideilmoitus MRL 129 §
 • Purkamislupa MRL 127 §
 • Purkamisilmoitus MRL 127 § 3 mom.
 • Maisematyölupa MRL 128
 • Laajennettu rakennuslupaharkinta (suunnittelutarveratkaisu) MRL 137 §

Rakennuslupaa edellyttävät

 • Rakennuksen rakentaminen
 • Korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • Rakennuksen laajentaminen
 • Rakennuksen kerrosalan lisääminen
 • Muu kuin edellä mainittu korjaus- ja muutostyö, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveyteen
 • Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

Pienet rakennushankkeet sekä rakennelmien ja vastaavien rakentaminen edellyttävät toimenpidelupaa.

Muista tutustua lupapäätökseen, lupaehtoihin ja mahdollisiin lausuntoihin ennen rakentamisen tai toimenpiteen aloittamista.

Katso rakennuslupaa ja toimenpidelupaa vaativat toimenpiteet kaupungin rakennusjärjestyksestä kohdasta 2.3. Yllä mainittuja lupia on haettava, jos luettelossa asetetut enimmäisrajat ylittyvät tai mainitut ehdot eivät muuten täyty.

Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön sekä puiden kaatamiseen tms. tarvitaan maisematyölupa, ellei ole kyse vähäisestä toimenpiteestä. Asemakaava-alueella mm. puun kaato vaatii vähintäänkin ilmoituksen teon.

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman purkamislupaa purkaa kaava-alueella tai rakennuskieltoalueella. Jos purkamislupaa ei tarvita, niin purkamisesta pitää aina tehdä purkamisilmoitus 30 päivää ennen purkamistöiden aloittamista.

Merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäisissä rakentamisissa tai muissa toimenpiteissä riittää toimenpideilmoitus. Tällöin rakentamiseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan ole edellyttänyt hanketta koskevan rakennus- ja toimenpideluvan hakemista. Katso ilmoitusmenettelyä vaativat toimenpiteet kaupungin rakennusjärjestyksestä kohdat 2.2 ja 2.3

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Neuvontapyynnöt ja keskustelu ensisijaisesti Lupapisteessä
Asiakirjatilaukset: rakennusvalvonta@kemijarvi.fi

Rakennusvalvontatoimisto:
Vapaudenkatu 8 B, 3. krs., 98100 Kemijärvi
Sähköposti: rakennusvalvonta@kemijarvi.fi

Rakennustarkastaja Sirpa Ollila, puh. 0400203257
Lupavalmistelija Marja-Liisa Vornanen, puh. 040 356 3022

Poikkeamisluvat

Poikkeamispäätös tarvitaan mm. kaavasta poikkeamiseen sekä rantavyöhykkeelle tai -alueelle rakentamiseen alueella, jossa rakentamisesta ei ole määrätty kaavalla (maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § ja 171 §).

Poikkeamishakemus sekä neuvontapyynnöt tehdään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi

Katso kaupungin rakennusjärjestyksen luku 4. Rakentaminen ranta-alueelle

 • Poikkeaminen voidaan myöntää, jos luvan oikeudelliset edellytykset täyttyvät (MRL 172 §) ja sille on olemassa MRL:n 171 §:n tarkoittamia erityisiä syitä. HOX! Hakijan tulee tuoda erityiset syyt esille hakemuksen kohdassa ”hankkeen kuvaus”. Syiden tulee liittyä maankäytön tavoitteisiin ja MRL:n toteutumiseen.
 • Hakemukseen on liitettävä asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:1000. Piirroksessa tulee näkyä olemassa olevat sekä suunnitellut rakennukset, korkeussuhteet, tonttiliittymä, rakennusten etäisyydet rajoihin ja mahdolliseen rantaan sekä käyttötarkoitukset.  Kts. Asemapiirrosmalli (pdf). Asemapiirroksen PDF:nä ja mittakaavassa saa Kemijärven karttapalvelusta. Kaavan ulkopuolisilta alueilta muita versioita saa tilattua Maanmittauslaitokselta
 • Naapurin kuulemisen suorittaa lupaviranomainen (sisältyy poikkeamislupamaksuun) tai luvan hakija itse. Jos luvan hakija huolehtii itse kuulemisen, hakijan tulee liittää hakemukseen täytetty ja allekirjoitettu Naapurin kuuleminen (Word) -lomake tai tehdä kuuleminen sähköisesti. Naapurin kuulemista varten tulee pyytää lista kuultavista naapureista luvan käsittelijältä.

Hakemuksen käsittely:

 • Tarkistetaan hakemuksen tiedot
 • Kuullaan tarvittaessa naapurit ja pyydetään mahdolliset lausunnot viranomaisilta
 • Tehdään tarvittaessa mitoitus- ja emätilatarkastelu
 • Valmistellaan esitys elinvoimalautakunnalle päätettäväksi
 • Päätös annetaan kirjallisesti julkipanon jälkeen ja toimitetaan postitse hakijalle. Päätös on perusteltava ja siihen voidaan liittää ehtoja

Myönteisen poikkeamispäätöksen jälkeen tulee hallinto-oikeudesta pyytää lainvoimaisuustodistus (ohjeet päätöksen mukana), joka tulee liittää rakennuslupahakemukseen. Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa.

Poikkeamislupamaksu (Elinvoimalautakunta 4.5.2023 § 55)

 • Hyväksyttyä poikkeamispäätöstä kohti 660 €
 • Hylättyä poikkeamispäätöstä kohti 330 €

Lisäksi peritään mahdolliset kuulutuskustannukset.

Poikkeamispäätöksistä, jotka edellyttävät tavanomaista laajempaa taustaselvitystä ja valmistelutyötä, maksua voidaan korottaa enintään 30 %.

Yhteystiedot 

Kaavoittaja Jemina Lahtela
jemina.lahtela@kemijarvi.fi 
puh. 040 159 2313