Opiskelu musiikkiopistossa

Opintojen rakenne 

Alle kouluikäisille on tarjolla varhaisiän musiikkikasvatusta tai musiikkivalmennusta. Vastaavasti varhaisiän tanssivalmennusta voi saada lastentanssiryhmissä. Etupäässä kouluikäiset saavat opetusta musiikin perustasolla ja tanssin perustasolla sekä sille rakentuvalla musiikkiopistotasolla. 

Aikuiset voivat opiskella musiikin perus- tai opistotason opetusohjelman mukaisesti. 

Opetus on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista. 

Koillis-Lapin musiikkiopiston musiikin ja tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelma on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 7.11.2023 §107 

Musiikkiopiston perustaso 

Perustason oppiaineet: 

 • soitin tai laulu pääaineena 
 • musiikin hahmotusaineet: teoria ja säveltapailu, tasot 1, 2 ja 3, yleinen musiikkitieto, perustaso 
 • Yhteismusisointi 

Musiikinperustason päättötodistus sisältää: 

Pääaineen päättösuoritus arvosanan, taso 3 
Musiikin hahmotusaineiden arvosanat 

 • musiikinteoria ja säveltapailu, perustaso 3 
 • yleinen musiikkitieto, perustaso 
 • Osallistuminen yhteismusisointiin 

Todistukseen merkitään myös muut opintosuoritukset sekä opetussuunnitelman perusteiden vaatimat merkinnät. 

Syventävät opinnot 

Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Lopputyössä on soiva musiikillinen osuus ja mahdollisesti muita osuuksia.

Syventävien opintojen oppiaineet: 

 • soitin tai laulu pääaineena 
 • musiikin hahmotusaineet: harmoniaoppi, musiikinteoria, säveltapailu, yleinen musiikkitieto 
 • Yhteismusisointi 

Syventävien opintojen päättötodistus sisältää: 

 • Oppilaan suorittamat laajan oppimäärän syventävät opinnot 
 • Syventäviin opintoihin sisältyvän laajan oppimäärän lopputyön aihe 
 • Sanallinen arvio oppilaan suorittamasta taiteenalan laajasta oppimäärästä 

Päättötodistus tulee pääsääntöisesti suorittaa neljän opintovuoden aikana.  
Todistukseen merkitään myös muut opintosuoritukset sekä opetussuunnitelman perusteiden vaatimat merkinnät.