Opiskelua tukeva toiminta

Kuvituskuva opiskelua tukevaan toimintaan

Vanhempainneuvosto sekä muu kodin ja koulun yhteistyö

Hillatien koululla toimii vanhempainneuvosto, joka koostuu 1.–9. luokka-asteiden huoltajista ja koulun henkilökunnan edustajista. Kaikilla on omat varajäsenensä. Järjestäytyminen tapahtuu aina syksyllä. 

Neuvoston toiminnasta vastaa Kodin ja koulun tiimi, jonka vetäjänä on lukuvuonna 2023–2024 Marje Raatikainen. Kodin ja koulun alatiimeinä toimivat paitsi vanhempainneuvosto. myös oppilaskunta ja tukioppilastoiminta. 

Vanhempainneuvostolla on tärkeä rooli koulun toimintojen kehittämisessä ja tukemisessa. Sen tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä kodin ja koulun välillä. Vanhempainneuvosto edistää oppilaiden, vanhempien, opettajien ja koulun johdon välistä kanssakäymistä sekä vaikuttaa koulun kehittämiseen ottamalla kantaa ajankohtaisiin aiheisiin sekä tuomalla kehitysehdotuksia koulun henkilöstölle ja tukee koulua omalta osaltaan. Tavoitteena on avoin ja keskusteleva yhteistyö kotien ja koulun välillä.

Lukuvuoden aikana järjestetään myös vanhempainiltoja, joissa käsitellään niin yleisiä kuin tiettyyn teemaan liittyviä asioita. Esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisille järjestetään yhteisvalintaan, kahdeksasluokkalaisten vanhemmille TET-jaksoon ja seitsemäsluokkalaisten vanhemmille valinnaisaineisiin liittyviä vanhempainiltoja.

Vanhempainiltojen lisäksi luokanopettajat ja –valvojat kutsuvat huoltajia vanhempainvartteihin. Pyynnön vanhempainvartin pitämistä varten voi esittää myös huoltaja.

Koulukiusaamiseen puuttuminen

Koulussamme tehdään ennaltaehkäisevää työtä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä puututaan koulukiusaamiseen.  

Koulussamme on otettu käyttöön toimintaohjelma yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja kaveritaitojen edistämiseen. Lisäksi koulussamme järjestetään kummi- ja välkkäritoimintaa. Huoltajia ja oppilaita rohkaistaan ottamaan yhteyttä koulun henkilökuntaan kiusaamistapauksissa.   

Epäillyt kiusaamistapaukset selvitetään koulun toimintamallin mukaisesti. Mikäli epäillään kiusaamista, osallisten koteihin ollaan yhteydessä varhaisessa vaiheessa.

Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Sen tarkoituksena on lisätä kouluviihtyvyyttä ja kehittää oppilaiden yhteistyökykyä koulun henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kesken. Oppilaskunnan asioista päättää oppilaskunnan valtuusto. Valtuustoon kuuluvat luokkien luottamusoppilaat. Oppilaskunnan ohjaajina toimivat lukuvuonna 2023–2024 opettaja Teija Varrio-Majava sekä ohjaajat Eemeli Hernesaho ja Juha Kostamo.

Tukioppilastoiminta

Vuonna 1972 Mannerheimin Lastensuojeluliitto aloitti Suomessa tukioppilastoiminnan. Se on koulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä kaverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. 

Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen 8.–9. luokan oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilastoimintaa ohjaavat opettaja Katariina Tervonen ja ohjaaja Eemeli Hernesaho.

Välkkäritoiminta

Välkkärikamut ovat välitunneilla pienempien tukena ja mukana heidän porukoissaan itse päättämällään tavalla. He saattavat järjestää jotain toimintaakin. Toiminta on suunnattu pääosin 1.–4.-luokkalaisille. Kamut ovat 7A:lta.

Kummitoiminta

Viidesluokkalaiset toimivat ykkösluokkalaisten kummeina, kuudesluokkalaiset kakkosluokkalaisten. He auttavat näitä koulutyöskentelyyn liittyvissä eri asioissa. Esimerkiksi liikuntatunnilla kummioppilaat voivat auttaa pienempiä luistinten jalkaan laittamisessa.

Henkilökuntatiimit

Koulun toimintojen kehittämiseksi on perustettu eri tiimejä, joiden tehtävänä on ylläpitää ja kehittää oman vastuualueensa toimintoja. Näitä tiimejä ovat esimerkiksi turvallisuuden ja viihtyisän ympäristön tiimi, juhlatiimi, välituntitoimintatiimi ja oppimisen tuen tiimi. Koulun opettajista ja muusta henkilökunnasta jokainen kuuluu johonkin tiimiin. Tiimit kokoontuvat säännöllisesti.