Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön tai viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisella on myös velvollisuus ilmoittaa oma-aloitteisesti sidonnaisuuksissaan tapahtuneista muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot.

Ilmoitusvelvollisia ovat

  • kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, puheenjohtaja
  • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä esittelijät (tulevaisuus- ja ympäristöterveyslautakunta)
  • maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet (elinvoimalautakunta)
  • keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijä
  • kaupunginjohtaja

Sidonnaisuusrekisteri

Ilmoitusvelvolliset voivat ilmoittaa ja päivittää sidonnaisuudet Sidonnaisuuspalvelu.fi -palveluun.

Tarkastuslautakunta huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta pyytää valtuustokauden alussa kaikilta ilmoitusvelvollisista sidonnaisuusilmoituksen ja antaa tiedoksi valtuustolle. Valtuustokauden aikana tarkastuslautakunta antaa päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle 1–2 kertaa vuodessa. 

Uusi Sidonnaisuuspalvelu.fi -palvelun vastuuhenkilö on tarkastuslautakunnan sihteeri Merja Maijala, 040 834 3849.

Rekisteriseloste sidonnaisuuspalvelu

Linkki sidonnaisuusilmoituksiin

Itsepalvelulomake muutospyyntöjen tekemiseen sidonnaisuusrekisterissä oleville henkilöille