Valvontasuunnitelma ja maksutaksat

Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö edellyttää kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää.

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tulee sisältää elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun valvonnan, tupakkalain valvonnan sekä eläinlääkintähuollon valvonnan suunnitelmat.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Kemijärven kaupunki perii hyväksymänsä taksan mukaiset valvontamaksut.

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisten on perittävä toiminnanharjoittajilta hyväksytyn taksan mukainen maksu valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja näytteen tutkimuksesta. Myös ilmoitusten käsittely, kohteen hyväksyminen ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta on maksullista. Sen sijaan epidemioiden ja terveyshaittaepäilyjen selvittäminen tehdään kunnan kustannuksella.

Valvontasuunnitelma vuosille 2020-2024, päivitetty 2023 (Ytltk 10.2.2023 § 15) 

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Ytltk 19.12.2023 § 101)