Varhaiskasvatuksen tietovaranto (VARDA)

Mikä on varda? 

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varda on otettu käyttöön vaiheittain ajalla 1.1.2019–1.9.2020. Tietojen tallentamisesta Vardaan määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Vardaan tallennettua tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Rekisteröidyllä on oikeus katsella tietoja, joita hänestä on tallennettu Vardaan. Lasten tietoja voivat katsella lasten huoltajat. Huoltajat voivat katsella Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelun kautta Vardaan tallennettuja lapsensa tietoja.

  • Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, huoltajaa pyydetään ottamaan suoraan yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön.
  • Ohje huoltajille palvelun käytöstä löytyy  videolta.

Varhaiskasvatuslain 76 §:n mukaan varhaiskasvatusta järjestävän kunnan ja kuntayhtymän tulee tallentaa lain 70 §:n 4 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vanhempia tai muita huoltajia koskevat tiedot Vardaan 1.9.2019 lähtien. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Kemijärven kaupunki siirtää varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän kautta toimipaikka-, huoltaja- ja lasten tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla. Henkilöstötiedot siirretään henkilöstöhallinnon järjestelmästä integraation avulla.

Vardaan merkittyjen tietojen oikaiseminen tapahtuu tekemällä oikaisupyyntö ensisijaisesti kunnan varhaiskasvatuspalveluun kirjallisesti. Oikaisupyynnössä tulee ilmetä mitä tietoa oikaisupyyntö koskee, miten tieto tulee korjata sekä perustella oikaisupyyntö. Toissijaisesti oikaisupyyntö voidaan tehdä Opetushallitukselle, joka ohjaa sen edelleen oikealle kunnalle.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava Opetushallitukselle.

Vardaan tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

  • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
  • hakemuksen toimittamispäivämäärä
  • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
  • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
  • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

  • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste 

Varhaiskasvatuslaki 540/2018