Europarlamenttivaalien toimittaminen Kemijärvellä

Kemijärven kaupungintalo

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024 

Kemijärven kaupungissa toimitetaan europarlamenttivaalit sunnuntaina 9.6.2024 kello 9.00–20.00 seuraavassa 
äänestysalueen äänestyspaikassa: 

Nro Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite 
001 Kemijärvi        Kaupungintalo    Hallituskatu 4 

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 29.5.–4.6.2024 yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimivassa: 

Kaupungintalossa osoitteessa Hallituskatu 4, 98100 KEMIJÄRVI, puhelin 040 587 2490 ja 040 834 3849. 

Aukioloajat ovat: 
29.5.–31.5.2024    kello  9.00–18.00 
  1.6.–  2.6.2024    kello 10.00–14.00 
  3.6.–  4.6.2024    kello  9.00–18.00 

Ennakkoäänestys on vilkkainta viikolla kello 11–13 välisenä aikana. Huomioithan, että ennakkoäänestys on 
mahdollista viikolla kello 18 saakka ja viikonloppuna kello 10–14 välisenä aikana, jolloin äänestyspaikalla ei 
yleensä ole ruuhkaa. 

Erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat seuraavat laitokset: 
– Hyvinvointikeskus Lapponia, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi 
– Attendo Vanamo hoivakoti, Luusuantie 4, 98100 Kemijärvi 
– Koivula-koti, Luusuantie 17, 98100 Kemijärvi 
– Esperi Hoivakoti Kiekerö, Vesapolku 4, 98100 Kemijärvi 
– Kuntoutusyksikkö Karpalo, Vesapolku 2, 98100 Kemijärvi 
– Hoitokoti Hilla, Särkeläntie 12, 98120 Kemijärvi 
– Jaksohoitoyksikkö Luhtavilla, Särkeläntie 12, 98120 Kemijärvi 


Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Ottakaa siis todistus hen-
kilöllisyydestänne (ajokortti, passi tai muu vastaava kuvallinen asiakirja) mukaanne ennakkoäänestyspaikalle tai 
vaalipäivän äänestyspaikalle. Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilai-
tokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten (asiakkaalla on oltava kaksi passikuvaa 
mukana). Myös väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä ottaa mukaan äänestykseen, mutta 
voitte äänestää myös ilman korttia. 

Kotiäänestys: 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, 
joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaa-
lipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu koti-
äänestyksen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. 

Kotiäänestäjän tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse (virka-aikana) Kemijärven kaupungin keskusvaalilau-
takunnalle os. Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi puh. 040 834 3849 (Merja Maijala) tai 040 587 2490 (Päivi Alatalo) 
viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16.00. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton. 

Lailla vaalilain muuttamisesta (431/2010) ennakkoäänestysmahdollisuuksia on muutettu niin, että kotiäänestyk-
seen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omais-
hoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 
Omaishoitaja on 
a) tehnyt kunnan tai hyvinvointialueen kanssa omaishoitosopimuksen; 
b) asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa; ja 
c) on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän. 

Mikäli omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, kotiäänestykseen ilmoittauduttaessa on mui-
den tietojen lisäksi mainittava omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omais-
hoitosopimuksen voimassaoloajasta. 

Kemijärvellä 11.4.2024 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA